Bára Bartošová


Původní profesí jsem ekonomka a roky jsem pracovala v bance, ale osud tomu chtěl a vítr života mě zavál do malebného městečka Žamberk v Orlických horách, kam shodou okolností sahají moje rodné kořeny. V současné době se věnuji svému největšímu životnímu koníčku - volné kreativní tvorbě, a to především tvorbě Art Quiltu, malbě na hedvábí, olejomalbě a akrylu. Své nápady a kreativní myšlenky se snažím zachytit do mých výtvarných prací.

My original profession was an economist and I worked in corporate banking for many years. But as life throws curves, my fate moved me to a cute little town called Zamberk in Eagle Mountains of east Bohemia, where by coincidence my family originates. Currently, I focus my efforts on my life hobby - free creative production in Art Quilt and painting. I try to grasp my creative ideas and thoughts in art work.


Moje současná tvorba,

zkusila jsem mnoho metod a technik, nejvíce mě ale naplňuje, když začínám s bílým plátnem nebo čistým hedvábím, málo kdy pracuji s komerčními látkami. Tvořím většinou intuitivně, v průběhu tvůrčího procesu se mi výsledný "obraz" quiltu postupně utváří v hlavě než dojde do konečné podoby. Pokud nemám jasnou představu, jaký by měl být výsledek, tak většinou práci odložím. Někdy se stane, že se k dokončení vrátím až po delší době, kdy moje představa "dozraje".

Postupem času jsem se našla v technice malování na hedvábí a jeho následném quiltování. Nejprve namaluji na hedvábí hlavní motiv a následně ho prošívám. Je to nyní moje nejoblíbenější metoda. Řekla bych, že quiltování dodá pracím další dimenze, lze jím do díla zapracovat zcela nový rozměr. Na zadní stranu quiltů preferuji vlastnoručně barvené látky a celkově se nebojím experimentovat i s dalšími výtvarnými technikami. K malbě používám různé techniky, akvarelovou techniku, malbu suché hedvábí, rezervaci gutou, voskovou bandáž; vždy podle toho jakých efektů chci docílit. Nakonec celý obraz pečlivě quiltuji. Používám velké množství různobarevných nití a to jak na lícovou i rubovou stranu quiltu. Protože na zadní stranu quiltů používám vlastnoručně batikovanou a barvenou bavlnu, vznikají zajímavé obrazy i z rubové strany.

Na mých quiltech najdete několik rozměrů. Zprvu vás upoutá hlavní motiv obrazu, ale při podrobném průzkumu uvidíte mnoho různých detailů a prvků v pozadí, ale i uvnitř hlavního motivu. Jsou zakomponovány do různých částí, tak aby doplňovaly celek o tolik potřebných detailů.

V mojí současné tvorbě jsem našla spojení barvy a textilu a je to další level mojí výtvarné práce. Spojení práce s barvami (které jsou mojí velkou životní láskou a závislostí) a látkami, je to pro mě velká závislost, která mi dodává neutuchající tvůrčí energii a nepřeberné množství variabilních nápadů. Moje tvorba dostala objevem této techniky zcela nový směr a já novou tvůrčí náplň.

"Myšlenek a nápadů mám mnoho, ale potřebovala bych ještě jeden "čas" :-)


My current work

I have tried many methods and techniques, but I find the most fulfilling when I start with white canvas or pure silk, I rarely work with commercial fabrics. I create mostly intuitively, during the creative process the resulting "picture" of the quilt gradually takes shape in my head before it takes its final form. If I don't have a clear idea of what the result should be, I usually postpone the work. Sometimes it happens that I come back to finish after a long time, when my idea "ripens".

Over time, I found myself in the technique of painting on silk and its subsequent quilting. First I paint the main motif on the silk and then I quilt it. It is now my favorite method. I would say that quilting adds another dimension to the work, it can be used to incorporate a completely new dimension into the work. I prefer hand-colored fabrics for the back of quilts and am generally not afraid to experiment with other creative techniques. I use various techniques for painting, watercolor technique, dry silk painting, gutta reservation, wax bandage; always depending on what effects I want to achieve. Finally, I carefully quilt the entire image. I use a large number of different colored threads for both the front and back of the quilt. Because I use hand-batiked and dyed cotton on the back side of the quilts, interesting images are created from the reverse side as well.

You can find several sizes on my quilts. At first you will be drawn to the main subject of the painting, but on closer inspection you will see many different details and elements in the background as well as inside the main subject. They are incorporated into various parts so that they complement the whole with much-needed details.

In my current work, I have found a combination of color and textile, and it is the next level of my artistic work. Combining work with colors (which are my great love in life and addiction) and fabrics, it is a great addiction for me, which gives me unceasing creative energy and an abundance of variable ideas. The discovery of this technique gave my work a completely new direction, and I got a new creative fill.